KRITÉRIA PŘIDĚLENÍ BYTU

Kdo může být žadatelem o byt:

  1. Byty jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc pečovatelské služby, zároveň však tyto osoby nepotřebují péči celodenní.
  2. Žadatelem může být osoba s trvalým bydlištěm v Plané nad Lužnicí nebo osoba s trvalým bydlištěm v okrese Tábor.

Žadatelem nemůže být osoba, která:

a) potřebuje trvalou péči, případně komplexní péči zdravotnického charakteru                                                                                                                       b) je postižena psychickými poruchami a jinými psychiatrickými poruchami, pod jejichž vlivem může ohrozit sebe nebo okolí (na základě lékařského vyjádření), jedná se o osobu závislou na návykových látkách (alkoholismus, toxikománie…), osoba s projevy agresivity, nesnášenlivostí a
asociálního jednání
c) nedosáhla důchodového věku a není poživatelem invalidního důchodu
d) je vedena mezi neplatiči vůči městu Planá nad Lužnicí (v případě, že je nájemcem bytu v majetku města)
e) je zcela soběstačná, schopná žít bez cizí pomoci v dosavadním prostředí.

Evidence a posuzování žádostí o byt:

  • Žádost je podávána vždy písemně na určeném tiskopise, jehož součástí je i vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Tiskopis žádosti je k dispozici v kanceláři vedoucí DPS nebo zde na webových stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“.
  • Jednání s žadatelem o přidělení bytu vede vedoucí organizace.
  • Vedoucí organizace vede evidenci žádostí o přidělení bytu, která je předávána Radě města P.n.L. O zaevidování přijaté žádosti je žadateli podána písemná informace.
  • Po zaevidování žádosti je žadatel povinen v případě trvání zájmu o přidělení bytu po uplynutí jednoho roku po podání žádosti vždy nejpozději k 31. lednu požádat písemně o další vedení
    v evidenci. Pokud žadatel tuto podmínku nedodrží, je z evidence vyřazen. O vyřazení z evidence je písemně informován.
  • Evidence žádostí není pořadníkem, nerozhoduje při přidělení bytu datum podání žádosti, ale zhodnocení celkové situace žadatele (viz. níž).
  • Žadatel má povinnost oznámit změny ve skutečnostech uvedených v žádosti, aby mohlo dojít k přehodnocení žádosti dle aktuálního stavu a potřeb žadatele.

Vyřazení žádosti z evidence:

– úmrtím žadatele
– na vlastní žádost
– žadatel uvedl do žádosti nepravdivé údaje
– žadatel začal trvale využívat pobytovou službu
– žadatel neprovede aktualizaci žádosti v daném termínu
– žadatel odmítl sociální šetření k ověření skutečností uvedených v žádosti
– žadatel odmítne dvakrát nabídnutou možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (před projednáním v radě města) nebo jedenkrát radou města již schválené přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.

Kritéria pro přidělení bytu

a) Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření k přidělení bytu, které vede nejčastěji vedoucí DPS. Sociálním šetřením jsou ověřovány skutečnosti uvedené v žádosti a případně zjišťovány další okolnosti týkající se
sociální situace žadatele (vhodnost současného bydlení, zajištění péče v místě bydliště apod.).
b) Návrh na přidělení bytu s odůvodněním podává vedoucí organizace při uvolnění bytu Radě města.

Při posuzování žádosti se uplatňují zejména tato kritéria:

1. potřeba pečovatelské služby (nebo již zavedená služba)
2. celková sociální situace (příbuzní, rodina, kdo zajišťuje péči nyní)
3. vhodnost současného bydlení (topení, voda, WC, vzdálenost od lékaře, obchodu, dostupnost pečovatelské služby)
4. zdravotní stav (posouzení lékaře)
5. věk žadatele
6. trvalé bydliště (přednost mají žadatelé s trvalým bydlištěm v Plané nad Lužnicí).

Ubytování v DPS není určeno pro řešení bytové situace žadatele!

Důležité:

1) Byty jsou přidělovány osobám, které již jsou, nebo se uzavřením smlouvy stanou, uživateli pečovatelské služby.

2) Byt je přednostně přidělen osobě s trvalým bydlištěm v Plané nad Lužnicí, která z důvodu živelné katastrofy (povodeň, požár) přišla o možnost vlastního bydlení a nemůže být umístěna v jiném zařízení nebo u rodinných příslušníků.

3) O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města Planá nad Lužnicí na základě doporučení vedoucí DPS.

4) V případě, že zájemci o byt je dle evidence žadatelů nabídnut byt, který odmítne bez závažných důvodů a požádá o odložení přidělení bytu, bude jeho žádost s přihlédnutím ke stávajícímu zdravotnímu stavu a sociálním podmínkám ponechána nadále v evidenci. Zároveň však odmítne-li žadatel takovouto nabídku 2x po sobě bez závažných důvodů, bude z evidence vyřazen. Zároveň bude vyřazen žadatel, který se odmítne nastěhovat poté, co mu bylo RM schváleno přidělení bytu.

5) Obyvatelé DPS užívají byt na základě nájemní smlouvy, která je uzavírána podle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) Jednotlivé byty jsou vybaveny základním vybavením (kuchyňská linka, vařič), každý obyvatel je povinen vybavit si přidělený byt vlastním nábytkem v čistém, hygienicky nezávadném stavu a o ten se na vlastní náklady starat.

7) Byty jsou přidělovány na dobu určitou dle následujících pravidel:
– pronájem bytu na ½ roku první 2 po sobě jdoucí období
– pronájem bytu na 1 rok následující 3 po sobě jdoucí období
– pronájem bytu na 3 roky 1 následující období
– pronájem bytu na 5 let další léta po dobu trvání nájmu.

8) Při přidělení bytu je nový nájemník povinen ke dni podpisu smlouvy uhradit jednorázovou částku (jistotu) sloužící k uhrazení nákladů spojených s: (do)vyklizením bytu, vymalováním, provedením drobných oprav a uklizením bytu při ukončení nájemní smlouvy. Jistota se stanovuje ve výši trojnásobku základního nájemného.

9) Prodloužení nájemní smlouvy je podmíněno využíváním úkonů pečovatelské služby dle smlouvy s poskytovatelem služby.

Nájemníci, se kterými nelze prodloužit nájemní smlouvu na byt:
– zdravotní stav vyžaduje celodenní dohled, stálou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči;
– trpí-li osoba psychickým postižením;
– osobě závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách;
– osobám, které nevyužívají pečovatelskou službu;
– osobám, které nedodržují provozní a domovní řád DPS
– osobám, které neplatí včas a řádně platby spojené s užíváním bytu a využíváním pečovatelské služby.

Plné znění směrnice upravující přidělování bytů naleznete zde.