Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování pečovatelské služby

Obecné informace

Pravidla stanovují, jakým způsobem a za jakých podmínek je se zájemcem o službu uzavírána smlouva o poskytování pečovatelské služby a kdo je kompetentní uzavírat smlouvu jak ze strany poskytovatele, tak ze strany budoucího uživatele. Pravidla popisují postup při uzavírání smlouvy, včetně uzavírání smlouvy s osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům. Dále stanovuje, kdo je kompetentní k podpisu smlouvy, kdo se účastní procesu uzavírání smlouvy, co je účelem smlouvy a jaké jsou její náležitosti.

Účastníci procesu uzavírání smlouvy

Za Pečovatelskou službu Planá nad Lužnicí:

Uzavíráním smlouvy o poskytování pečovatelské služby za Pečovatelskou službu Planá nad Lužnicí je kompetentní vedoucí DPS. Je vhodné si s vedoucí DPS předem smluvit schůzku, kterou je možné dohodnout telefonicky na tel. 723 470 640, popř. e-mailem na dps@plananl.cz. Vedoucí DPS je oprávněna dojednávat všechny podrobnosti budoucího smluvního vztahu se zájemcem.

Zájemce o službu:

Uzavírání smlouvy probíhá se zájemcem o pečovatelskou službu osobně. Uzavírání smlouvy se zájemcem o službu se mohou spolu se zájemcem o službu účastnit i jiné osoby (například z řad příbuzných), pokud o to zájemce projeví zájem a určí tak.

Uzavírání smlouvy ve zvláštních případech:

 • Zákonným zástupcem (opatrovník), je-li zájemce omezen na svéprávnosti.
 • Pověřeným pracovníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nemá-li zájemce zákonného zástupce a není schopen sám jednat. Pokud zájemce není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, obrátí se pracovník pečovatelské služby, nebo rodina zájemce či jiná osoba, která jedná v jeho zájmu, dle §91 odst. 6 zákona č.108/2006 Sb. na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který zájemce při uzavírání smlouvy zastoupí. Pracovníci mohou podat Podnět k omezení svéprávnosti.
 • Dvěma svědky v případě, kdy je zájemce schopen za sebe jednat, ale není schopen podpisu, např. z důvodu zlomeniny horních končetin apod.

Proces uzavírání smlouvy

Jestliže proces uzavírání smlouvy o poskytování pečovatelské služby přímo navazuje na jednání se zájemcem (probíhá ve stejný den), pracovník na základě údajů, které má k dispozici z jednání se zájemcem, připraví návrh smlouvy. Do smlouvy doplní osobní údaje budoucího uživatele, zakázku a rozsah dojednané podpory. Zájemce vyplňuje žádost o poskytování pečovatelské služby.

V případě, kdy proces uzavírání smlouvy přímo nenavazuje na proces jednání se zájemcem o službu (např. zájemce si vzal čas na rozmyšlenou), ale časový odstup mezi těmito dvěma procesy nebyl delší než 5 dnů, neopakuje pracovník veškeré informace, které zájemci sdělil při jednání se zájemcem, ale dotáže se, zda si zájemce vzpomíná, co bylo projednáno a ověří si, zda si zájemce pamatuje základní informace (cíl, očekávání, atd.).

Pokud byl časový odstup mezi procesem uzavírání smlouvy a jednáním se zájemcem delší než 5 dnů nebo si zájemce nepamatuje předávané informace, podá pracovník základní informace o službě opakovaně, přehodnotí předchozí ujednání a zaktualizuje poskytnuté údaje.

Pracovník přizpůsobuje jednání o uzavírání smlouvy možnostem budoucího uživatele. V případě, kdy je potřeba jednání přerušit (např. zájemce se cítí unaven), pracovník vždy znovu ověří, zda jsou předchozí sdělené informace zájemci srozumitelné.

Zájemce je seznámen se smyslem sjednávání zakázky. Zakázka má uživateli pomoci ke zlepšení nepříznivé situace, jeho potřeby budou dále přehodnocovány během individuálního plánování, na jehož základě se bude hodnotit, zda služba směřuje k naplňování jeho přání a potřeb, či nikoliv.

Po předání všech potřebných informací, vyhradí pracovník dostatečný prostor pro dotazy zájemce a dohodne se s ním na dalším postupu. Zájemci je ponechán čas na rozmyšlenou, aby se mohl rozhodnout pro uzavření smlouvy. Pracovník předá zájemci návrh smlouvy, aby si jej mohl ještě jednou prostudovat a případně se poradit s rodinou nebo dalšími osobami, kterým důvěřuje. Pracovník nabídne zájemci, že jej může opětovně kontaktovat s žádostí o vysvětlení textu smlouvy nebo dojednání její změny. Je možné v případě potřeby předat zájemci vzor smlouvy s větší velikostí textu.

Smlouva se uzavírá před započetím využívání pečovatelské služby, nejpozději v den dojednaného zahájení péče. Po dohodě se zájemcem připraví pracovník smlouvu na domluvený termín. Místem uzavření smlouvy je dle dohody kancelář vedoucí DPS nebo domácnost budoucího uživatele.

Podpis smlouvy:

 1. smlouva je uzavřena v okamžiku podpisu oběma stranami. Podpisem smlouvy se ze zájemce o službu stává uživatel. Za pečovatelskou službu je oprávněna podepsat smlouvu o poskytování pečovatelské služby vedoucí DPS. V případě nepřítomnosti vedoucí je oprávněna Smlouvu podepsat zástupkyně, která k podpisu připíše zkratku v.z. Na straně zájemce podepisuje smlouvu výhradně zájemce nebo jeho zákonný zástupce.
 2. V případě, kdy si zájemce nemůže smlouvu přečíst (např. po operaci, nevidomá osoba), ale je schopen se podepsat, je s ním smlouva uzavírána za přítomnosti dvou svědků, kteří svým podpisem stvrdí, ze zájemce byl řádně seznámen s obsahem smlouvy a souhlasí s ním.
 3. V případě, kdy zájemce není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen podpisu (např. z důvodu pohybových omezení horních končetin), uzavře smlouvu ústním prohlášením za přítomnosti dvou svědků. Zájemce ústně prohlásí, že se smlouvou byl seznámen, jejímu obsahu rozumí a souhlasí se všemi ustanoveními. Svědci tohoto prohlášení potvrdí svými podpisy, zároveň svým podpisem stvrdí, že písemný text smlouvy odpovídá textu, který byl přečten a se kterým zájemce souhlasil. Případně může být smlouva uzavřena na náklady zájemce před notářem.
 4. Pokud zájemce nerozumí obsahu smlouvy a není schopen samostatně jednat, postupuje se při podpisu smlouvy následovně:
 • v případě, že má zájemce opatrovníka, je smlouva uzavřena s osobou opatrovníka, se samotným zájemcem je projednán rozsah a podmínky smlouvy v možnostech, kterým rozumí
 • v případě, kdy zájemce nemá opatrovníka, ale rodina požádala o ustanovení předběžného opatrovníka nebo vydání předběžného opatření, kterým může soud stanovit zájemci zástupce do doby, než rozhodne o stálém opatrovníkovi, uzavírá smlouvu o poskytování pečovatelské služby za zájemce tento opatrovník (kolizní opatrovník, opatrovník formou předběžného opatření)
 • v případě, kdy zájemce nemá opatrovníka a rodina není připravena ustanovení opatrovníka zajistit, anebo není zřejmé, že zájemce bude opatrovníka potřebovat dlouhodobě, pracovník informuje zástupce zájemce o možnosti, že smlouvu za zájemce uzavře v souladu s §91 odst. 6 zákona č.108/2006 Sb. obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zároveň poskytne zástupci zájemce podporu při navázání kontaktu s obecním úřadem, který za zájemce může smlouvu uzavřít.

Náležitosti smlouvy

Smlouva o poskytování pečovatelské služby obsahuje následující náležitosti:

 1. evidenční číslo smlouvy
 2. označení smluvních stran
 3. druh sociální služby
 4. rozsah, způsob poskytování a cenu
 5. místo a čas poskytování
 6. výši úhrad a způsob placení
 7. ujednání o dodržování vnitřních pravidel
 8. výpovědní důvody a lhůty
 9. dobu platnosti smlouvy
 10. souhlas se zpracováním osobních údajů
 11. závěrečná ustanovení
 12. přílohy smlouvy
 13. místo a datum podpisu smlouvy
 14. podpisy smluvních stran

Postup při vysvětlování náležitostí smlouvy

 Při projednávání náležitostí smlouvy postupuje pracovník dle individuálních potřeb a možností budoucího uživatele.

Pracovník postupuje při vysvětlování náležitostí dle zásad jednání se zájemcem o službu – je srozumitelný, volí věty tak, aby mu zájemce rozuměl, volí správné tempo řeči, ujišťuje se, zda mu zájemce opravdu rozumí.

Pracovník nejprve zájemce seznámí s náležitostmi smlouvy (články smlouvy dle obsahu), aby si zájemce mohl udělat představu.

Pracovník postupně vysvětluje články smlouvy, dle schopnosti koncentrace zájemce volí způsob seznámení se smlouvou:

 • zájemce je soběstačný, dobře koncentrovaný: pracovník přečte body, u každého článku sdělí to nejdůležitější, nechá zájemce, aby si návrh smlouvy přečetl, a vysvětlí případné nejasnosti
 • zájemce není schopen vnímat velké množství informací najednou: pracovník mu sdělí základní informace tak, aby zájemce porozuměn (např. logicky vysvětlí způsob platby, podpoří ho ve formulaci zakázky, seznámí ho s důležitými informacemi, může je i ve smlouvě pro uživatele označit apod.)
 • zájemce má opatrovníka: pracovník vysvětluje články smlouvy opatrovníkovi, nechá mu dostatek času, aby si smlouvu přečetl, vysvětlí případně nejasnosti. Pokud je zájemce schopen, účastní se jednání také a jsou s ním projednávány body, kterým je schopen porozumět.

Pracovník podrobně vysvětlí i přílohy smlouvy, zejména Pravidla poskytování pečovatelské služby a práva a povinnosti uživatele. Při seznamování se Sazebníkem dává pracovník příklady výše úhrady za konkrétní provedený úkon, aby měl uživatel představu, jakou částku bude za poskytnutou službu platit.

Dále pracovník vysvětlí budoucímu uživateli, co je to Výkaz úkonů, jakým způsobem do něj pracovníci zaznamenávají a jak probíhá jeho kontrola. V závislosti na prvotní zakázce vysvětlí pracovník budoucímu uživateli postup poskytování služby. Seznámí jej zejména s registrační dobou a časovými možnostmi služby. Dojedná s uživatelem způsob úhrady a vysvětlí mu způsob, jakým vybírání úhrad probíhá.

Nakonec pracovník shrne nejdůležitější informace a nechá dostatečný prostor pro otázky.

Ukončení smlouvy

Smlouva uzavřená na dobu neurčitou může být poskytovatelem vypovězena pouze písemně. Uživatel v náhlých případech může smlouvu vypovědět ústně, nemůže-li výpověď podat písemně.

Poskytovatel má zpracovány formuláře pro ukončení smlouvy, do kterých se zaznamenává důvod výpovědi a doručuje předáním nebo doporučeným zasláním uživateli.

Není-li pečovatelská služba využívána ze strany uživatele po dobu 3 měsíců, je mu po uplynutí této lhůty zasláno písemné oznámení o ukončení smlouvy z důvodu jejího nevyužívání.

Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, její platnost končí k dohodnutému datu.

Nedílné součásti smlouvy

Nedílnými součástmi smlouvy jsou přílohy:

 • Příloha č. 1 – Zakázka uživatele pečovatelské služby
 • Příloha č. 2 – Sazebník činností a úkonů
 • Příloha č. 3 – Pravidla poskytování pečovatelské služby

Evidenční systém smluv

Každá smlouva je označena evidenčním číslem, které se skládá z: zkratky DPS / pořadovým číslem smlouvy daného roku / rokem uzavření smlouvy / zkratkou PS.

(Např.: DPS/1/2018/PS)

Platné smlouvy jsou evidovány v šanonech rozdělených dle bydliště uživatele (DPS1, DPS2, terén) v uzamykatelné skříni v kanceláři vedoucí DPS.

Po ukončení smlouvy je tato přesunuta do šanonu ukončených smluv ve stejné skříni, po dvou letech se přesouvá do archivační místnosti. Uchovávání smluv se řídí Spisovým a skartačním řádem organizace a standardem č. 6 – Pravidla pro vedení dokumentace.

Je vedena evidence smluv, do které se zaznamenává i datum ukončení smlouvy, případně její změny.