Kdo může být žadatelem o byt

 1. Byty jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc pečovatelské služby, zároveň však tyto osoby nepotřebují péči celodenní.
 2. Žadatelem může být osoba s trvalým bydlištěm v Plané nad Lužnicí nebo osoba s trvalým bydlištěm v okrese Tábor.

Žadatelem nemůže být osoba, která

 • potřebuje trvalou péči, případně komplexní péči zdravotnického charakteru
 • je postižena psychickými poruchami a jinými psychiatrickými poruchami, pod jejichž vlivem může ohrozit sebe nebo okolí (na základě lékařského vyjádření), jedná se o osobu závislou na návykových látkách (alkoholismus, toxikománie…), osoba s projevy agresivity, nesnášenlivostí a asociálního jednání
 •  nedosáhla důchodového věku a není poživatelem invalidního důchodu
 • je vedena mezi neplatiči vůči městu Planá nad Lužnicí (v případě, že je nájemcem bytu v majetku města)
 • je zcela soběstačná, schopná žít bez cizí pomoci v dosavadním prostředí.

Evidence a posuzování žádostí o byt

 • Žádost je podávána vždy písemně na určeném tiskopise, jehož součástí je i vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Tiskopis žádosti je k dispozici v kanceláři vedoucí DPS nebo zde na webových stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“.
 • Jednání s žadatelem o přidělení bytu vede vedoucí organizace.
 • Vedoucí organizace vede evidenci žádostí o přidělení bytu, která je předávána Radě města P.n.L. O zaevidování přijaté žádosti je žadateli podána písemná informace.
 • Po zaevidování žádosti je žadatel povinen v případě trvání zájmu o přidělení bytu po uplynutí jednoho roku po podání žádosti vždy nejpozději k 31. lednu požádat písemně o další vedení v evidenci. Pokud žadatel tuto podmínku nedodrží, je z evidence vyřazen. O vyřazení z evidence je písemně informován.
 • Evidence žádostí není pořadníkem, nerozhoduje při přidělení bytu datum podání žádosti, ale zhodnocení celkové situace žadatele (viz. níž).
 • Žadatel má povinnost oznámit změny ve skutečnostech uvedených v žádosti, aby mohlo dojít k přehodnocení žádosti dle aktuálního stavu a potřeb žadatele.

Vyřazení žádosti z evidence

 • úmrtím žadatele
 • na vlastní žádost
 • žadatel uvedl do žádosti nepravdivé údaje
 • žadatel začal trvale využívat pobytovou službu
 • žadatel neprovede aktualizaci žádosti v daném termínu
 • žadatel odmítl sociální šetření k ověření skutečností uvedených v žádosti
 • žadatel odmítne dvakrát nabídnutou možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (před projednáním v radě města) nebo jedenkrát radou města již schválené přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.

Kritéria pro přidělení bytu

 • Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření k přidělení bytu, které vede nejčastěji vedoucí DPS. Sociálním šetřením jsou ověřovány skutečnosti uvedené v žádosti a případně zjišťovány další okolnosti týkající se
  sociální situace žadatele (vhodnost současného bydlení, zajištění péče v místě bydliště apod.).
 • Návrh na přidělení bytu s odůvodněním podává vedoucí organizace při uvolnění bytu Radě města.

Při posuzování žádosti se uplatňují zejména tato kritéria

 • potřeba pečovatelské služby (nebo již zavedená služba)
 • celková sociální situace (příbuzní, rodina, kdo zajišťuje péči nyní)
 • vhodnost současného bydlení (topení, voda, WC, vzdálenost od lékaře, obchodu, dostupnost pečovatelské služby)
 • zdravotní stav (posouzení lékaře)
 • věk žadatele
 • trvalé bydliště (přednost mají žadatelé s trvalým bydlištěm v Plané nad Lužnicí).


Ubytování v DPS není určeno pro řešení bytové situace žadatele!

Důležité

 • Byty jsou přidělovány osobám, které již jsou, nebo se uzavřením smlouvy stanou, uživateli pečovatelské služby.
 • Byt je přednostně přidělen osobě s trvalým bydlištěm v Plané nad Lužnicí, která z důvodu živelné katastrofy (povodeň, požár) přišla o možnost vlastního bydlení a nemůže být umístěna v jiném zařízení nebo u rodinných příslušníků.
 • O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města Planá nad Lužnicí na základě doporučení vedoucí DPS.
 • V případě, že zájemci o byt je dle evidence žadatelů nabídnut byt, který odmítne bez závažných důvodů a požádá o odložení přidělení bytu, bude jeho žádost s přihlédnutím ke stávajícímu zdravotnímu stavu a sociálním podmínkám ponechána nadále v evidenci. Zároveň však odmítne-li žadatel takovouto nabídku 2x po sobě bez závažných důvodů, bude z evidence vyřazen. Zároveň bude vyřazen žadatel, který se odmítne nastěhovat poté, co mu bylo RM schváleno přidělení bytu.
 • Obyvatelé DPS užívají byt na základě nájemní smlouvy, která je uzavírána podle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jednotlivé byty jsou vybaveny základním vybavením (kuchyňská linka, vařič), každý obyvatel je povinen vybavit si přidělený byt vlastním nábytkem v čistém, hygienicky nezávadném stavu a o ten se na vlastní náklady starat.
 • Byty jsou přidělovány na dobu určitou dle následujících pravidel:
  • pronájem bytu na ½ roku první 2 po sobě jdoucí období
  • pronájem bytu na 1 rok následující 3 po sobě jdoucí období
  • pronájem bytu na 3 roky 1 následující období
  • pronájem bytu na 5 let další léta po dobu trvání nájmu.
 • Při přidělení bytu je nový nájemník povinen ke dni podpisu smlouvy uhradit jednorázovou částku (jistotu) sloužící k uhrazení nákladů spojených s: (do)vyklizením bytu, vymalováním, provedením drobných oprav a uklizením bytu při ukončení nájemní smlouvy. Jistota se stanovuje ve výši trojnásobku základního nájemného.
 • Prodloužení nájemní smlouvy je podmíněno využíváním úkonů pečovatelské služby dle smlouvy s poskytovatelem služby.

Nájemníci, se kterými nelze prodloužit nájemní smlouvu na byt

 • zdravotní stav vyžaduje celodenní dohled, stálou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči;
 • trpí-li osoba psychickým postižením;
 • osobě závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách;
 • osobám, které nevyužívají pečovatelskou službu;
 • osobám, které nedodržují provozní a domovní řád DPS
 • osobám, které neplatí včas a řádně platby spojené s užíváním bytu a využíváním pečovatelské služby.