V průběhu poskytování služby mohou nastat situace, které vzniknou najednou, náhle, nikdy se jim nedá zcela předcházet, jejich řešení může být obtížné pro pracovníky i uživatele, může být stresující, může při nich dojít k pochybení. Jedná se o nouzové, havarijní a mimořádné situace. Pro takové případy vytváříme pravidla, jak situacím předcházet a jak je řešit, pokud nastanou. Jedná se o postupy, které mají chránit uživatele, pracovníky i organizaci. Cílem je zajistit spolehlivé a bezpečné prostředí. S pravidly jsou seznamováni pracovníci i uživatelé služby.

Nedostatek pracovníků

Předcházení situaci: Služba je zajištěna dostatečným množstvím pracovníků, jsou zajištěny zástupy v době dovolených, které se plánují. Jsou k dispozici osoby, které v případě potřeby mohou personál zastoupit.

Řešení: Nastane-li situace nedostatku pracovníků, může zastoupit vedoucí DPS, případně dojde ke zrušení dovolené pracovníků, péče se zajistí jinými osobami, v krajním případě a za řádného informování uživatele dojde k omezení poskytování služby.

Uživatel neotvírá

Předcházení situaci: Pracovníci si všímají uživatelů, u kterých hrozí náhlé zhoršení zdravotního stavu, v rámci plánování služby je předjednáno, co v takového situaci dělat, pracovníci si všímají aktuálního zdravotního stavu uživatelů. Uživatel může pracovníkům předat kontakt na blízkou osobu, která má klíče od bytu, nebo na koho se v krizové situaci obrátit. Uživatelé mají možnost uložit si klíč od bytu u vedoucí DPS.

Řešení: Neotvírá-li uživatel, když se pracovník dostaví a pracovník uživatele přes dveře slyší, pokusí se zeptat se na situaci – co se stalo, zda upadl, zda je nutnost zavolat záchrannou službu, zda je v ohrožení apod. Pracovník se snaží s uživatelem domluvit a komunikovat přes dveře, snaží se uživatele uklidnit. Pokud jsou propůjčený klíče od uživatele, využije se klíč pro vstup do bytu. Pečovatelka má klíče buď u sebe dle individuálního plánu, případně je na místo dopraví jiný pracovník. Po vstupu do bytu, zhodnotí situaci, zajistí první pomoc, je-li nutná a zajistí další pomoc – např. odvoz k lékaři, přivolá RZS apod.

Je-li uživatel po odemčení bytu nalezen mrtev, je zavolán lékař a informují se příbuzní. Pracovník vyčká příjezdu lékaře, příp. příbuzných. Nejsou-li příbuzní na dosah, zavolá pohřební službu a vyčká jejího příjezdu. Následně byt uzamkne. O situaci informuje vedoucí, která kontaktuje příbuzné.

Není-li možnost použít klíč, zjišťuje se, zda by nebylo možné se k uživateli dostat jiným způsobem např. přes otevřené okno. Kontaktují se sousedé, zda nemají přístup do bytu (domu), či zda neví, zda si uživatel někde neukládá klíče venku. O situaci je vždy informována vedoucí. Ta se snaží kontaktovat rodinu. Nepodaří-li se rodinu kontaktovat, v případě rizika se přistupuje k volání hasičů, případně i RZS. O tomto postupu je rodina následně informována.

V případě, že není zapůjčen klíč, ani není kontakt na osobu blízkou, která by pomohla, či dle naléhavosti situace pracovníci služby volají na pomoc složky integrovaného záchranného systému bez vědomí rodiny – zejména hasiče a RZS. Vyčká se jejich příjezdu, následně se vedoucí snaží získat kontakt na blízké osoby, které o situaci informuje.

V případě, že uživatel neotvírá a není důvodné podezření, že by mohl být v ohrožení, informuje o této situaci pečovatelka vedoucí. Uživateli se pokoušíme dovolat, případně rodině, zda neví, že by jejich blízký šel k lékaři nebo jinam. Dotazováni jsou také sousedé. Pokud se nepodaří nikoho zkontaktovat, pečovatelka se na místě zastaví později znovu, je-li možné, dále se zkouší uživateli dovolat.

Uživatel odmítá péči

Předcházení situaci: Pečovatelka si v domácnosti uživatele všímá jeho zdravotního stavu a podmínek, ve kterých žije. V případě podezření, že zdraví uživatele může být ohroženo, je situace řešena preventivně s vedoucí DPS, je nabídnuto rozšíření péče, se souhlasem uživatele je do situace zapojena rodina. Uživateli jsou nabízeny úkony dle sazebníku.

Řešení: Zjistí-li se, že uživatel nemá zajištěné základní potřeby, je informována vedoucí. Vedoucí uživatele navštíví, situaci zhodnotí, nabídne mu rozšíření služby, společně se pokouší najít řešení, případně zapojí rodinu, nabízí jiné zdroje pomoci (jiné služby, instituce). Odmítá-li uživatel jakoukoliv péči, snaží se mu vedoucí opakovaně vysvětlovat možnosti a důsledky jeho situace, snaží se společně najít optimální řešení tak, aby sám uživatel zhodnotil, co je pro něj vhodné, nabízí možnosti řešení. Uživateli je poskytována podpora v řešení jeho situace. Se souhlasem uživatele je do situace zapojena rodina, případně lékař uživatele či obecní úřad. Tyto strany jsou zapojeny do diskuse o řešení.

Uživatel uvízne ve výtahu DPS

Předcházení situaci: Nájemníci jsou řádně seznámeni s užíváním výtahu. Na výtahu jsou prováděny pravidelné revize. Pracovníci mohou uživateli při používání výtahu nabídnout podporu ve smyslu ukázky, kde jsou pro případ nehody uvedena tel. čísla na servis nebo zvonek na přivolání pomoci. Pracovníci sledují případné poruchy na výtahu, které neprodleně hlásí vedoucí, která okamžitě sjedná opravu. Pokud má uživatel služby z jízdy výtahem obavy, je mu doporučeno, aby dle možností měl vždy doprovod (rodina, soused, případně i pečovatelka).

Řešení: Pokud dojde k uvíznutí uživatele, je-li přítomna vedoucí DPS, je prvotně zkontaktována ona jako dozorce výtahu. Je vyškolena, jak uvíznutou osobu vyprostit. Není-li vedoucí přítomna, pracovníci zajistí pomoc u Technických služeb města Planá nad Lužnicí, nebo zavolají servisní firmu. Do příjezdu servisního technika setrvá pečovatelka dle možností a potřeby na místě a s uživatelem komunikuje, uklidňuje ho. Pokud nemůže zůstat sama, požádá například souseda či jinou pečovatelku, vyžaduje-li to situace. V případě, že je uživatel po vyproštění ve špatném zdravotním stavu, odvede pečovatelka uživatele do bytu a pomůže mu zajistit lékařské ošetření. Pokud dojde k uvíznutí uživatele v době, kdy pečovatelka přítomna není, musí si uživatel zavolat pomoc sám (pokud má u sebe telefon) nebo zvonkem uvnitř výtahu přivolat pomoc sousedů.

Uživatel obviní pečovatelku z krádeže

Předcházení situaci: Pracovníci i uživatelé služby jsou seznámeni s vnitřními pravidly organizace, metodikou prováděných úkonů. Zúčastněné osoby jsou povinny se pravidly řídit. V případě, že uživatel služby má obavy z krádeže, situace se zapisuje do Záznamu o průběhu služby, všechny svěřené peníze se přepočítávají, obnosy se zapisují, uživatel svěřenou částku stvrzuje svým podpisem. Pracovníci jsou seznámeni a poučeni o odpovědnosti za způsobenou škodu.

Řešení: Pracovníci vždy informují vedoucí pracovnici o vzneseném obvinění. Vedoucí se každou takovou situací s vážností zabývá, dle přání uživatele řeší jako stížnost. Vedoucí vyhodnocuje situaci, zjišťuje skutečnosti – vyslechne si názor uživatele, pečovatelky. Přihlíží k případným záznamům v kartě šetření, v případě potřeby zapojuje do spolupráce rodinu či blízké osoby, které uživatel určí. Snaží se o co nejobjektivnější objasnění situace. Jedná-li se o závažnou skutečnost a uživatel si tak přeje, je zavolána policie ČR. V případě, že je obvinění oprávněné, následují pro pracovníka kárná opatření dle zákoníku práce a trestního zákoníku. V případě, že se prokáže, že je obvinění neoprávněné, je na místě snaha o narovnání vztahů, vysvětlení a objasnění situace, dohoda jak podobné situaci předcházet.

Uživatel nemá zajištěnou péči

Předcházení situaci: Pečovatelka si v domácnosti uživatele všímá uživatelovo zdravotního stavu a podmínek, ve kterých žije, jaký vztah má s rodinou, zda dochází ke konfliktům, jak se rodina k uživateli chová, zda má uživatel uspokojeny základní potřeby. V případě, že pečovatelka shledá, že uživatel je v ohrožení, nebo o něj není postaráno, informuje neprodleně o zjištěném stavu vedoucí. Vedoucí navštěvuje uživatele, zajímá se o jejich stav, diskutuje s pečovatelkami na poradách o potenciálně ohrožených uživatelích, o zjištěných skutečnostech se píší záznamy do spisu uživatele. Uživateli je v případě potřeby nabízena možnost rozšíření služby, spolupráce s rodinou.

Řešení: V případě, že je identifikován uživatel, o kterého není postaráno, který je zdravotně ohrožen, nemá dostatečně zajištěnou péči o sebe, je o dané skutečnosti neprodleně informována vedoucí a následně je provedeno sociální šetření. Uživateli je nabídnuta možnost rozšíření péče, je navrhnuta spolupráce s nebližšími příbuznými či blízkými osobami a dalšími institucemi. Podle závažnosti stavu je se souhlasem uživatele situace projednána se sociální pracovnicí města a lékařem uživatele. Je možné sepsat žádost o přijetí do Domova seniorů. Je-li uživatel ohrožen na životě, či je velmi špatném zdravotním stavu, je situace s jeho souhlasem konzultována s jeho ošetřujícím lékařem, doporučena hospitalizace. O situaci je informována se souhlasem uživatele jeho rodina. V případě, že si uživatel hospitalizaci nepřeje, situace je s ním opakovaně konzultována, jsou mu nabízeny možnosti, do péče mohou být zapojeny další instituce. Snahou pracovníků je, aby uživatel pochopil závažnost své situace a chtěj jí sám řešit.

Pečovatelka se nedostaví k uživateli

Předcházení situaci: Pracovníci jsou seznámeny s Vnitřními pravidly organizace a dalšími nařízení, mají povinnost se jimi řídit, pracují dle plánu práce. Nemůže-li se pracovník k uživateli ve smluvený čas dostavit, neprodleně ho telefonicky či prostřednictvím kolegy informuje.

Řešení: Nastane-li situace, že se pracovník k uživateli bez předchozí omluvy nedostaví, je tento povinen se uživateli omluvit, situaci vysvětlit. Vedoucí DPS zhodnotí objektivní důvody, nedostaví-li se pracovník bez závažných důvodů, je přiměřeně situaci potrestán, jsou mu připomenuta pravidla a povinnost se jimi řídit. S uživatelem je smluven nový termín návštěvy, případně oběd co nejrychleji dodán.

Uživatel je nalezen ve špatném zdravotním stavu

Předcházení situaci: Pracovníci si všímají uživatelů, u kterých hrozí náhlé zhoršení zdravotního stavu, v rámci plánování služby je předjednáno, co v takového situaci dělat, pracovníci si všímají aktuálního zdravotního stavu uživatelů. Uživatel může pracovníkům předat kontakt na blízkou osobu, na kterou se v krizové situaci obrátit. Řešení: Nastane-li situace, že pracovník nalezne uživatele ve špatném zdravotním stavu, zhodnotí nejprve situace, poskytne první pomoc, pomůže uživatele omýt, je-li potřeba, informuje vedoucí DPS a kontaktní osobu, uvedl-li ji uživatel pro takového případy. Pracovník dle potřeby volá RZS nebo ošetřujícího lékaře.

Týraný uživatel

Předcházení situaci: Pracovníci si všímají rizikových uživatelů, vztahů s rodinou, vzájemné komunikaci, v rámci plánování služby domlouváno co dělat v krizové situaci, pracovníci si všímají stavu uživatelů. Uživatel může pracovníkům služby předat kontakt na osobu blízkou, ke které má důvěru a na kterou je možné se obrátit. Řešení: Jedná se o velmi závažnou situaci, jejíž řešení, prokazování a dokazování je velmi obtížné. Má-li pracovník podezření na týrání uživatele, informuje o situaci vedoucí DPS. Vedoucí uživatele navštíví a situaci s ním konzultuje. Uživateli je poskytnuta podporu, naslouchání, jsou nabízeny možnosti řešení. Se souhlasem uživatele je kontaktován jiný rodinný příslušník, či blízká osoba, která je o situaci informována. Je-li situace závažná, nebo jsou na uživateli patrné známky fyzického násilí, o situaci je informován sociální odbor ORP Tábor, případně policie.